Informacje prawne

Witryna dostępna pod adresem www.airium.pl jest redagowana przez Lafarge z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa

Dostęp i treść

Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z aktualnymi warunkami zawartymi w niniejszej informacji prawnej i wyraża zgodę na ich przestrzeganie.

Dostęp do strony internetowej jest bezpłatny.

Użytkownik może uzyskać dostęp do strony internetowej 24/7. W przypadku między innymi siły wyższej, problemów technicznych, problemów dotyczących struktury sieci telekomunikacyjnych, celów konserwacyjnych, dostęp do części lub do całej strony internetowej może zostać zawieszony lub anulowany na podstawie decyzji Lafarge.

Nic na tej stronie nie powinno być interpretowane jako propozycja sprzedaży lub zakupu. Nie wszystkie produkty, procesy i programy przedstawione na stronie internetowej www.airium.pl są dostępne w każdym kraju. W związku z tym użytkownik tej witryny uznaje, że korzysta z tych informacji na własną odpowiedzialność.

Lafarge jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, dostarczając informacje osobom, które uzyskują dostęp do jego strony internetowej. Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność, kompletność lub wiarygodność informacji zawartych na tej stronie internetowej, Lafarge nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub przeoczenia, ani za jakiekolwiek wyniki, które można uzyskać za pomocą tychże informacji. Szczególnie że korzystanie z łączy hipertekstowych na naszej witrynie może wymagać – w celu znalezienia informacji – przeniesienia użytkownika na inne strony internetowe, nad którymi Lafarge nie ma kontroli. Lafarge, jako redaktor strony, nie może zagwarantować sprawnego funkcjonowania strony ani pełnego bezpieczeństwa informacji.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że posiada wymagane umiejętności oraz niezbędne środki dostępu do strony internetowej i korzystania z niej, a także potwierdza, że sprawdził, czy w systemie komputerowym nie ma wirusa i czy jest on w pełni funkcjonalny.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wykorzystuje informacje i narzędzia udostępnione na stronie na własną odpowiedzialność.

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z usług świadczonych przez stronę internetową i informacji, do których może mieć dostęp, wyłącznie w celach zgodnych z porządkiem publicznym, właściwym zachowaniem i prawami osób trzecich.

Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać żadnych działań, które mogą zaszkodzić bezpieczeństwu komputerowemu witryny lub systemu komputerowego innych użytkowników.

Użytkownik zobowiązuje się nie ingerować ani nie zakłócać normalnego funkcjonowania strony internetowej.

Użytkownik zobowiązuje się, by – gdy jest to wymagane – dostarczać wyłącznie kompletne, dokładne i aktualne informacje.

Witryna może podlegać modyfikacjom i zmianom bez powiadomienia.

Własność intelektualna

Ta strona internetowa i jej zawartość są chronione prawami własności intelektualnej, głównie dotyczącymi marki, praw autorskich, rysunków i wzorów. Lafarge lub jego podmioty stowarzyszone są wyłącznym właścicielem lub licencjobiorcą strony internetowej i każdego elementu składającego się na stronę internetową, w tym programów, konkretnych zmian, jej struktury i treści, danych, tekstów, zdjęć i ruchomych obrazów, logo, dźwięków, grafiki oraz plików.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi własności intelektualnej oraz – bardziej ogólnie – międzynarodowymi traktatami i umowami zawierającymi postanowienia dotyczące ochrony praw autorskich, zabrania się: powielania w celach innych niż do użytku prywatnego, sprzedaży, dystrybucji, wydania drukiem, emisji, adaptacji, modyfikacji, publikacji, komunikacji w całości lub w części w jakiejkolwiek formie danych, prezentacji witryny lub organizacji lub dzieł chronionych prawem autorskim pokazanych na stronie internetowej Airium™ bez uprzedniej pisemnej zgody posiadacza praw autorskich związanych z dziełem, prezentacją witryny lub organizacją, lub odtworzonych danych.

Częściowe lub całkowite powielanie strony internetowej lub jej elementu bez wyraźnej zgody Lafarge jest zabronione i w pewnych okolicznościach podlega sankcjom w przypadku naruszenia.

Znaki towarowe i logo wyświetlane na stronie internetowej są zastrzeżonymi znakami towarowymi grupy Lafarge lub osób trzecich. Każde powielanie, naśladowanie lub wykorzystanie, pełne lub częściowe, znaków wyróżniających, bez wyraźnej zgody, narusza prawo własności intelektualnej i autor może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody. Naruszenie znaku towarowego w określonych okolicznościach stanowi przestępstwo (zagrożone pozbawieniem wolności lub karą grzywny).

Inne charakterystyczne znaki, w szczególności nazwa firmy, nazwy handlowe i nazwy domen na stronie internetowej są własnością grupy Lafarge lub stron trzecich, a wszelkie ich powielanie bez wyraźnej zgody może w pewnych okolicznościach stanowić naruszenie podlegające sankcjom.

Użytkownikowi nie wolno wprowadzać danych na stronie internetowej, które mogłyby zmodyfikować lub prawdopodobnie zmodyfikowałyby treść lub wygląd danych, prezentację lub organizację strony internetowej lub utworów wyświetlanych na stronie internetowej w jakikolwiek sposób.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z webmasterem pod następującym adresem: airium@lafarge.com

Dane osobowe

Lafarge zbiera informacje od odwiedzających za pomocą pytań i formularzy elektronicznych. Dane te pozwalają nam odpowiedzieć na Twoje prośby o informacje. Gromadzone dane osobowe mogą składać się z adresu IP, identyfikatora urządzenia i podstawowych informacji kontaktowych, takich jak: imię i nazwisko, adres, stanowisko, firma, adres e-mail, numery telefonów i treść wszelkiej korespondencji.

Lafarge jako administrator danych wdrożył przetwarzanie danych osobowych, którego celem jest: zarządzanie relacjami między Lafarge a użytkownikiem poprzez zbieranie danych tylko na konkretne żądanie użytkownika, z którym należy się skontaktować (takie jak nazwisko, imię, stanowisko, nazwa i adres firmy, w której pracujesz, Twój adres e-mail, numer telefonu).

Informacje te są skierowane do Lafarge, a także do jego podmiotów przetwarzających dane i partnerów w wymienionych celach. Odbiorcy danych osobowych mogą wówczas znajdować się w dowolnym kraju. Może to obejmować kraje położone poza Polską, w których przepisy dotyczące ochrony danych zapewniają mniejszy stopień ochrony. W takim przypadku zapewnimy odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, wymagając od odbiorcy zawarcia umowy o transferze danych na podstawie klauzul modelowych WE lub równoważnego standardu. Możesz wysyłać wiadomości e-mail na adres podany na stronie internetowej.

Każda wiadomość będzie zawierać adres e-mail użytkownika i wszystkie informacje, które chcesz udostępnić w tej wiadomości.

Zgodnie z prawem o ochronie danych użytkownik ma prawo dostępu, pytania, modyfikacji, zmian i usunięcia danych go dotyczących, które umożliwiają modyfikację, uzupełnienie, aktualizację, zablokowanie, anulowanie danych osobowych, które są niedokładne, niekompletne, nieaktualne lub których zbieranie, wykorzystanie.

Użytkownik może zażądać nieotrzymywania wiadomości e-mail w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres: airium@lafarge.com

Ciasteczka – cookies

Wizyta powoduje utworzenie pliku typu cookie. Pliki cookie to informacje przesyłane przez witrynę internetową na dysk twardy komputera w celu prowadzenia dokumentacji. Pliki cookie mają na celu umożliwienie właścicielom stron internetowych udostępnienia użytkownikom bardziej przydatnych funkcji. Nie zawierają one imienia i nazwiska, adresu ani żadnych informacji, które umożliwią komukolwiek kontakt z Tobą za pośrednictwem telefonu, e-maila lub w jakikolwiek inny sposób. Jeśli wolisz wyłączyć pliki cookie, możesz ponownie skonfigurować przeglądarkę w odpowiedniej sekcji (na przykład Narzędzia/Opcje w Microsoft Explorer 6).

Użytkownik jest informowany, że podczas odwiedzania strony internetowej można zastosować mechanizm przeglądania. Dlatego użytkownik może sprzeciwić się rejestracji plików cookie, konfigurując przeglądarkę.

Informacje dotyczące użytkownika są skierowane do Lafarge i jego partnerów. W żadnym wypadku Lafarge nie przekaże tych informacji stronom trzecim, chyba że użytkownik tego zażąda. Lafarge zobowiązuje się do usunięcia wszystkich adresów IP i identyfikatorów urządzeń w okresie 6-miesięcy od wizyty użytkownika.

Czas przechowywania plików cookie wynosi 30 minut. Użytkownik może sprzeciwić się rejestracji plików cookie, zmieniając ustawienia bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

Linki

Użytkownicy nie mogą ustanowić linku do strony bez wyraźnej uprzedniej zgody.

W żadnym wypadku to upoważnienie nie może zostać uznane za dorozumianą umowę afiliacyjną.

W każdym przypadku łącza, które umożliwiają użytkownikowi dostęp do strony internetowej, będą musiały zostać usunięte na pierwsze żądanie Lafarge.

Lafarge zastrzega sobie możliwość skonfigurowania linków na swojej stronie internetowej, umożliwiając dostęp do stron innych niż strony tej witryny.

Użytkownicy zostają oficjalnie poinformowani, że strony internetowe, do których mogą uzyskać dostęp za pośrednictwem tych linków, nie należą do Lafarge, który zastrzega sobie prawo do usunięcia linków proponowanych przez jego stronę internetową do strony internetowej strony trzeciej, jeśli naruszy to obowiązujące przepisy i ich normy.

Lafarge nie ponosi odpowiedzialności za dostęp użytkownika za pośrednictwem łączy na stronie internetowej do stron internetowych osób trzecich ani za treść informacji podanych na stronach internetowych w ramach aktywacji łączy.

Materiały

Przy powstaniu zdjęć/filmów współpracowały następujące podmioty:

  • Firma produkcyjna: Nische Production
  • Producent: Luana Derungs
  • Reżyser: Florian Winkler
  • Efekty wizualne: Adriel Pfister
  • Inne zdjęcia wykonane są przez pracowników Lafarge w miejscach pracy w różnych krajach, w których grupa Lafarge jest aktywna. Te zdjęcia są własnością grupy Lafarge.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsza witryna jest regulowana i interpretowana zgodnie z prawem w odniesieniu do wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z lub w związku z nią lub jej przedmiotem.

Sądy kantonu St. Gallen mają wyłączną jurysdykcję w przypadku wszelkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z niniejszej strony internetowej.

Zmiana informacji prawnej

Lafarge może modyfikować i aktualizować niniejszą informację prawną w dowolnym momencie, bez powiadomienia.

Użytkownik powinien regularnie sprawdzać niniejszą informację prawną.